Eginkizunak

a) Hizkuntza politikako eskumen-esparruetan euskararen tratamendua ukitzen duten Nafarroako Foru Komunitateko Administrazio Publikoetako jarduerak aztertzea eta ebaluatzea, eta jarduketa horien gaineko txostenak egitea.

b) Nafarroako Gobernuaren xedapen orokorretako proiektuen aginduzko txostenak egitea, indarrean den hizkuntzaren alorreko legeriari egokitzeari dagokionez.

c) Euskarari buruzko Foru Legearen eta berau garatzen duten arauen aplikazioari dagozkien erregelamendu eta planen proposamenak egitea, bere ekimenez zein hala eskatzen zaionean.

d) Nafarroako Gobernuko departamentuei aholku ematea eta haiekin lankidetzan aritzea, Euskarari buruzko Foru Legea eta berau garatzen duten arauak betetzen direla bermatzeko jarduketa irizpideak proposatuz.

e) Nafarroako Gobernuko sozietate publikoei aholku ematea eta haiekin lankidetzan aritzea, Euskarari buruzko Foru Legea eta berau garatzen duten arauak aplikatzeari dagokionez.

f) Nafarroako toki entitateei eta udal izaerako beste entitate publiko batzuei aholku ematea eta haiekin lankidetzan aritzea, Euskarari buruzko Foru Legea eta berau garatzen duten arauak aplikatzeari dagokionez.

g) Nafarroan den Estatuko Administrazioari aholku ematea, bi administrazioek hala adosten badute, eta Euskarari buruzko Foru Legea eta berau garatzen duten arauak aplikatzeko orduan lankidetzan aritzea.

h) Euskararen Nafar Kontseiluaren eta beronen batzordeen jarduera koordinatzea eta idazkaritza lanak egitea.

i) Europar Batasuneko eremu urriko edo eskualdeetako hizkuntzen arloko legeen eta jarduketen gaineko txostenak aztertzea eta prestatzea, bereziki, Eskualdeetako eta Eremu Urriko Hizkuntzen Europako Gutunaren aplikazioari dagokionez.

j) Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileek euskara ikasteko eta hobetzeko prestakuntza antolatzea eta kudeatzea eta euskararen ezagutza egiaztatzea.

k) Euskararen ezagutza egiaztatzeko probak egitea, prestakuntzara edo hautatze prozesuetara loturik, eta egiaztagirien erregistroa mantentzea.

l) Helduei euskara irakastera bideraturiko laguntzak kudeatzea eta irakaskuntza mota hori ematen duten entitateekin lankidetza hitzarmenak proposatzea, gaur egungo eta etorkizuneko eskariari erantzuten zaiola bermatzeko.

m) Nafarroako Aldizkari Ofizialaren euskarazko ediziorako xedapen orokorren, administrazio ebazpenen eta gainerako ekintza eta dokumentuen itzulpen ofiziala egitea.

n) Nafarroako Administrazio Publikoek eskatzen dizkioten euskara-gaztelania itzulpen lan ofizialak bi norabideetan egitea, Euskarari buruzko Foru Legeak eta berau garatzen duten arauek xedaturikoarekin bat.

o) Toki entitateei eta gainerako administrazio publikoei aholku ematea euskara-gaztelania itzulpen lan ofizialei dagokienez, bi norabideetan.

p) Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren ekitaldi publikoetan, komunikazioetan eta irudi korporatiboan euskararen eta gaztelaniaren presentzia bermatzeko irizpideak prestatzea.

q) Terminologiaren alorrean ekitea eta euskararen hizkuntza baliabideekin eta terminologiarekin loturiko gaietan lan egiten duten entitate publiko eta pribatuekin lankidetzan aritzea.

r) Nafarroako Foru Komunitateko toponimiaren esparruan jardutea, indarra duen legeriari jarraikiz, hura eguneratu eta mantentzeko beharrezkoak diren jarduketak egitea eta haiek erabiltzeko irizpideen proposamena egitea.

s) Euskaltzaindiarekin hitzarmenak sinatzeko proposamena prestatu eta haiek izenpetzea, baita akordio horien ondoriozko jarduketen jarraipena egitea ere.

t) Nafarroako euskalkiak kontserbatzeko, garatzeko eta hedatzeko jarduketa planak onestea.

u) Euskarak Nafarroan duen errealitate soziolinguistikoaren gaineko azterlanak, ikerketak eta estatistikak proposatzea, koordinatzea, egitea eta hedatzea eta, hala behar denean, beste erakunde edo entitate batzuek garatutako proiektuetan lankidetzan aritzea.

v) Euskara sustatzeko eta erabiltzeko plan estrategikoaren proposamena egitea eta beroni jarraipena egiteko, ebaluatzeko eta eguneratzeko nahitaezkoak diren azterlan eta ikerketak egitea.

w) Foru Komunitateak kanpoan hedatzeko egiten dituen kanpainetan euskararen presentzia bultzatzea.

x) Hizkuntza aniztasuna zaintzen duten foro, sare eta erakunde jakinetako parte-hartzea kudeatzea.

y) Hizkuntza politikaren alorrean eskumenak dituzten erakundeekiko harremanak koordinatzea.

z) Harremanak sustatzea Foru Komunitatetik kanpo bizi diren euskaldunen beste talde batzuekin.

aa) Euskara bizitza sozialeko esparruetan agertzeko eta erabiltzeko sentsibilizazio programak gauzatzea eta helburu hori bera duten entitate publiko eta pribatuekin lankidetzan aritzea.

bb) Herritarrei hizkuntza eskubideen berri ematea.

cc) Agerraldi kultural eta artistikoak, liburuen argitalpena, ikus-entzunezko ekoizpena eta euskaraz egiten den edo euskarari buruzkoa den zeinahi beste jarduera sustatzea eta antolatzea eta xede horretarako elkarte zibikoekin lankidetzan aritzea.

dd) Euskarak Nafarroako komunikabide sozial publiko eta pribatuetan izan behar duen presentzia progresiboa sustatzea eta laguntza ekonomiko eta materialeko plan eta hitzarmenak prestatzea.

ee) Euskararen presentzia eta erabilera informazioaren eta komunikazioaren teknologietan eta sare sozialetan sustatzeko proposamenak egitea eta Nafarroan garatzeko programak martxan jartzea.

ff) Esparru sozioekonomikoan euskararen presentzia eta erabilera bultzatzeko proposamenak egitea eta Nafarroan garatzeko programak martxan jartzea.

gg) Indarra duten xedapenek esleitutako edo agindutako gainerako eginkizunak.